هدیه ویژه مقالات برتر
1396/09/06

بر اساس مصوبه شورای راهبردی کنفرانس، مقالات کنفرانس که توسط تیم داوری و کمیته علمی انتخاب می شوند؛ به چهار صورت سخنرانی، پوستر، چاپ در مجموعه مقالات و چاپ چکیده ارائه خواهند شد. تمامی مقالات پذیرفته شده توسط دبیرخانه در کتابچه الکترونیکی مجموعه مقالات منتشر خواهند شد.

 

لازم به توضیح است در هریک از موضوعات و محورهای کنفرانس سه مقاله بصورت سخنرانی، پذیرش خواهد شد و از این بین یک مقاله با عنوان مقاله "موثر و برتر" ضمن معرفی و چاپ در مجله ISI ، جایزه ویژه نقدی کنفرانس را نیز دریافت خواهد کرد.