برگزاری جلسه هماهنگی اعضای اجرائی کنفرانس
1396/09/06

جلسه هماهنگی اعضای شورای راهبردی کنفرانس در تاریخ شنبه 1396/09/04 جهت آخرین هماهنگی ها در محل دبیرخانه برگزار شد و طی آن برنامه زمان بندی در خصوص مکان حضور پژوهشگران و اعضای هیئت علمی و مهمانان همایش، نشست های تخصصی حین برگذاری همایش، پنل های علمی و نحوه مشارکت پژوهشگران ارجمند تبادل نظر گردید. جلسه بعدی اعضای شورای راهبردی همایش روز جمعه مورخ 1396/09/10 برگزار خواهد شد و طی آن اعضای کمیته ی اجرایی موظف خواهند بود تا تاریخ ذکر شده گزارش عملی از فعالیت های خود ارائه دهند.