رعایت اخلاق علمی و حرفه ای در نگارش مقالات
1396/08/18

باعنایت به حضور اساتید برجسته و ارزشمند کشور و حمایت رسمی نهادهای مختلف علمی, دانشگاهی و اجرایی معتبر کشور اعم از دولتی و خصوصی؛ و جایگاه بسیار مهم جامعه متعهد علمی دانشگاهی کشور، رعایت اخلاق حرفه ای و اصول اولیه علمی وذکر صحیح منابع از الزامات تهیه وارسال آثار علمی پژوهشی می باشد.